Z označitvijo pogojev sodelovanja potrjujem, na podlagi svoje lastne prostovoljne odločitve, da se strinjam in soglašam z v nadaljevanju navedenimi pogoji organizatorja prireditve BraveRun.

Strinjam se in soglašam:

Da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični ter da k udeležbi na prireditvi pristopam na podlagi svoje svobodne odločitve in privolitve.
Da sta poravnana prijavnina in polnoletnost pogoj za pristop k prireditvi.
Da prireditev pomeni povečan telesni napor in obremenitev, zaradi česar je dodatni pogoj za udeležbo na prireditvi, da sem zdrav(a), vsestransko pripravljen(a) za prireditev, da imam opravljen zdravniški pregled ter odsotnost kakršnih koli zdravstvenih zadržkov ali omejitev.
Da bom upošteval(a) vsa navodila organizatorja in da se strinjam z vsemi pogoji, navodili in odločitvami organizatorja. Organizator prireditve je poskrbel za varnost udeležencev in izpravnost prireditvenega prostora v največji možni meri tudi s tem, da je za določene ovire predvidel obvezen način premagovanja, s katerim sem seznanjen(a), in se zavedam, da sem ga tudi dolžan(a) upoštevati.
Način premagovanja ovir, za katere organizator ni predvidel obveznega načina premagovanja, je prepuščen moji lastni izbiri in kreativnosti, vendar sem sam dolžan(a) oceniti in izbrati način, ki je glede na vse subjektivne in objektivne okoliščine zame najbolj ustrezen in varen.
Razumem, da je BRAVERUN preizkus vzdržljivosti, psihične moči in spretnosti. Sestavni del BRAVERUN, vendar ne izključno, so aktivnosti, kot so npr. tek, premagovanje ovir, plazenje skozi ozke prostore, prosto ali varovano plezanje, skakanje z višine, prenašanje in dvigovanje težkih bremen, prečkanje blatnih in vodnih področij. Zagotavljam, da sem plavalno pismen. Seznanjen sem tudi, da naj ocenim svoje sposobnosti, zmožnosti, zdravstveno stanje in ostale okoliščine in da naj skozi celotno prireditev sodelujem v skladu s tem ter da lahko odstopim in da nisem dolžan(a) premagovati ovir ali posamezne ovire (v skladu s pravili prireditve), katere sam(a) smatram za prezahtevne, prenevarne in podobno (glede na svoje zmožnosti, sposobnosti ali katere koli druge okoliščine).
Seznanjen(a) sem tudi s tem, da lahko kadar koli med samo prireditvijo, v skladu s pravili, odstopim.
Izjavljam, da sem seznanjen(a) z nevarnostmi in s tveganji, ki se lahko pojavijo v zvezi z udeležbo na tej prireditvi/tekmovanju, ter da v primeru nastanka kakršne koli škode, kot so npr., vendar ne izključno, telesne poškodbe, telesne bolečine, strah, duševne bolečine in poškodbe na stvareh, ne bom tožil(a) organizatorja in/ali od njega zahteval(a) povrnitve morebitne nastale škode ali plačila nadomestila. Seznanjen(a) sem, da tekmujem na podlagi svoje svobodne privolitve in na svojo lastno odgovornost ter da organizator ne prevzema odgovornosti za nastanek morebitne škode, tako posredne kot neposredne, v kateri koli obliki.
Seznanjen(a) sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi.
Strinjam se, da organizator uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel(a) na prijavni obrazec, za namene, povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da se lahko vsi podatki iz prijavnice in rezultati prireditve objavijo v sredstvih javnega obveščanja ter na spletnih straneh, povezanih s prireditvijo, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi organizatorji ali mediji za to potrebovali moje posebno dovoljenje in ne da bi za to pričakoval(a) ali zahteval(a) kakršno koli nadomestilo oz. plačilo.
Seznanjen sem, da denarja za prijavnino ali morebitnih stroškov v povezavi z BraveRun organizator ne vrača pod nobenimi pogoji, razen zaradi odpovedi prireditve s strani organizatorja. V primeru poškodbe se prijavnina lahko prenese na drugo osebo ali pa udeleženec pravice, povezane s plačano prijavnino, prenese na naslednji BraveRun.

V vednost:

Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in naprej). Z udeležbo udeleženec(ka) dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca(ke).
Organizator prireditve BraveRun lahko prireditev odpove ali spremeni potek proge in ovir. Prav tako lahko organizator spremeni te pogoje sodelovanja. O morebitnih spremembah bo udeležence in ostalo javnost obvestil na svoji spletni strani.
V primeru odpovedi prireditve s strani organizatorja bo prijavnina udeležencem povrnjena.
Udeleženec(ka) ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/1998 in naprej).